Algemene Voorwaarden van Melscards

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van zaken en producten tussen enerzijds MelsCards B.V., hierna te noemen: MelsCards, en anderzijds de afnemers van MelsCards: hierna te noemen: de koper(s).

1.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt door MelsCards B.V. niet aanvaard, tenzij die uitdrukkelijk schriftelijk met de koper worden overeengekomen.

Artikel 2. Aanbod; Prijscourant/Catalogus

2.1 Met inachtneming van het hierna volgende en onder voorbehoud van zet- en drukfouten zullen overeenkomsten worden uitgevoerd tegen de prijzen die staan vermeld in de op het moment van aflevering geldende door MelsCards B.V. uitgegeven prijscourant en/of catalogus. Alle prijzen zijn exclusief BTW en in euro’s uitgedrukt.

2.2 MelsCards B.V. heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. MelsCards B.V. streeft ernaar om doorgevoerde prijswijzigingen tenminste acht dagen voor de ingangsdatum aan de koper bekend te maken. Aan een overschrijding van deze termijnen kan de koper echter geen rechten ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomst

3 Een overeenkomst komt tot stand indien een door de koper, op basis van een prijscourant en/of catalogus, gedane bestelling door MelsCards B.V.is aanvaard. Een bestelling geldt als aanvaard, indien MelsCards B.V. niet binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

Artikel 4. Bestellingen / leveringen

4.1 Bestellingen van tenminste 100 wenskaarten en/of leveringen met een waarde van tenminste € 160,-- (2012=100) zullen door MelsCards B.V. franco huis worden geleverd.

4.2 Bij bestellingen van minder dan 100 wenskaarten en/of leveringen met een waarde van minder dan € 160,-- zullen additionele kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Leveringstermijnen

5. In geval van overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn is de koper eerst gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden nadat hij MelsCards B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld en MelsCards B.V. een redelijke termijn heeft gegund waarbinnen alsnog dient te worden geleverd.

Artikel 6. Aflevering

6.1 MelsCards B.V.is gerechtigd op elke werkdag tussen 8.00 uur en 19.30 uur op het door de koper aangegeven adres af te leveren, tenzij de koper met MelsCards B.V. uitdrukkelijk schriftelijk een tijdstip voor aflevering is overeengekomen.

6.2 Als moment van aflevering geldt het moment waarop de af te leveren producten op het door de koper aangegeven adres zijn uitgeladen of door of namens de koper een ontvangstbewijs is getekend. Vanaf het moment van aflevering zijn de producten volledig voor risico van de koper.

Artikel 7. Reclames

7.1 De koper is gehouden de afgeleverde goederen zo spoedig mogelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid en zichtbare gebreken. Indien de afgeleverde hoeveelheid niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen, of indien gebreken worden geconstateerd, dient de koper dit terstond per email aan MelsCards B.V. mee te delen.

7.2 Gebreken die bij een normale en zorgvuldige controle onmiddellijk na aflevering redelijkerwijs niet konden worden geconstateerd, dienen door de koper schriftelijk binnen 24 uur na ontdekking aan MelsCards B.V. ter kennis te worden gebracht.

7.3 In geval de afgeleverde hoeveelheid niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen, of indien gebreken worden geconstateerd, heeft de koper slechts het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden alsmede recht op schadevergoeding, nadat hij MelsCards B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld en MelsCards B.V. een redelijke termijn heeft gegund de ontbrekende producten alsnog af te leveren, dan wel vervangende producten af te leveren.

7.4 De koper dient de producten, waaraan door hem gebreken zijn geconstateerd gedurende een maand na het moment van aflevering, of, indien het gaat om gebreken die bij een normale zorgvuldige controle na aflevering redelijkerwijs niet konden worden ontdekt, gedurende een maand na de in artikel 7 lid 2 bedoelde schriftelijke kennisgeving, ter beschikking van MelsCards B.V.te houden, tenzij de koper aantoont dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

7.5 Ieder recht van de koper om ter zake de afgeleverde hoeveelheid of ter zake gebreken te reclameren vervalt, indien:

a. de klachten bedoeld in artikel 7 lid 2 niet terstond nadat deze redelijkerwijs konden worden ontdekt schriftelijk aan MelsCards B.V. ter kennis zijn gebracht;

b. de producten, waaraan door koper gebreken zijn geconstateerd niet gedurende de in artikel 7 lid 4 genoemde periode ter beschikking van MelsCards B.V. werden gehouden;

c. de producten na het moment van aflevering van aard of samenstelling werden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk werden beschadigd, omgepakt of geprijsd;

d. sinds het moment van aflevering meer dan 24 uur zijn verstreken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikelen 7 lid 3 is MelsCards B.V. op grond van een toerekenbare tekortkoming of op grond van een toerekenbare onrechtmatige daad jegens de koper slechts aansprakelijk voor de schade die daarvan het directe en typische gevolg is. MelsCards B.V.is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van omzet- of winstderving, bedrijf- of stagnatieschade en overige indirecte en/of gevolgschade aan de zijde van de koper, alsmede voor schade aan derden.

8.2 In alle gevallen, waarin op MelsCards B.V. jegens de koper een verbintenis tot schadevergoeding rust, is de omvang van deze verbintenis in elk geval steeds beperkt tot de maximale dekking van de door MelsCards B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. MelsCards B.V.is jegens de koper gehouden zich deugdelijk tegen aansprakelijkheid te verzekeren en verzekerd te blijven.

Artikel 9. Overmacht

9.1 MelsCards B.V.is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

9.2 Indien MelsCards B.V. door overmacht of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij MelsCards B.V. ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft MelsCards B.V. het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

9.3 De koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10. Betalingscondities

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling van de door MelsCards B.V. verzonden facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Ter zake de betaling van de door MelsCards B.V. verzonden facturen komt aan de koper geen recht op opschorting of verrekening toe.

10.2 Indien de koper niet binnen de in artikel 10 lid 1 bedoelde termijn heeft betaald, zal hij direct in verzuim zijn. Onverminderd alle overige rechten die MelsCards B.V.in dat geval op grond van de wet en op grond van deze voorwaarden toekomen, zal de koper over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand.

10.3 Bovendien zal de koper in dat geval gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die MelsCards B.V. moet maken om tot gehele of gedeeltelijke inning van het openstaande factuurbedrag te geraken.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11 Zolang enige factuur ter zake van een overeenkomst tot levering van producten niet is voldaan, blijven alle door MelsCards B.V. uit hoofde van die overeenkomst geleverde producten eigendom van Floris. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook ter zake van vorderingen van MelsCards B.V. tot vergoeding van schade, rente en kosten wegens het niet nakomen van een zodanige overeenkomst.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12 Op alle met MelsCards B.V. gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende zaken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.